Codes
onLoad and onUnload Example

..flower..
93/06/14 | 9 AM | ♥SÄßÄ♥ | | More...

پا برهنه تا کجا دویده‌ای که این همه گل شکفته است؟!

تاب بازی...
93/05/03 | 11 PM | ♥SÄßÄ♥ |

میخواهَمــــ سوار یِک تـآب شومـــــــ

بعد کهـ اوج گِرِفتـــــ

خودَمو پرتــــ کُنـــَم اَز روش

آره دیووونِگیهـ

وَلی این دیوونِگی رو دوس دارَمــــــ ...

افتخــــــارامون...
93/04/27 | 1 PM | ♥SÄßÄ♥ | | More...

منم مردادیم

بچه ها ادامه هم برید

من که عاشق این عکسام

منبع این عکسا دوست گلم رهاست

http://www.banafshe-ha.blogfa.com/

راهیابی به مرحله ی نیمه نهایی والیبال

رو به همه ی مردم ایران تبریک می گم

تنهایے...
93/04/20 | 4 PM | ♥SÄßÄ♥ |

تنهایے یعنے

כو تا هـכᓅوטּ

یـہ آهنگ تڪرارے

قـכҐ زכטּ و

فڪر ڪرכטּ بـہ وسعت تنهاییـم....

آرزوهایم...
93/04/05 | 10 AM | ♥SÄßÄ♥ |

 
دستــم به آرزوهــایم نمی رسد
آرزوهــــایم بسیار دورند...
ولی درخت سبز صبرم می گوید:
امیدی هست...خدایی هست...
این بار برای رسیدن به آرزوهایم یک صندلی زیر پایم
می گذارم
شاید این بار دستم به آرزوهایم برسد!!!
 

 

...........
93/04/03 | 3 PM | ♥SÄßÄ♥ |

 

هیجوقت کسی رو پس نزن که،

دوستت داره،مراقبته

و نگرانت می شه

چون یه روز بیدار می شی و میبینی

ماه رو از دست دادی 

وقتی که داشتی

ستاره ها رو می شمردی!!!

 

 

رویــــــا
93/03/24 | 6 PM | ♥SÄßÄ♥ |

آבَمــﮯ کــﮧ  غرقــ بشـــﮧ قَطــعا میمیرهــ ....
 
 
פــآلا چــﮧ בَر בَریا ، چـــﮧ בَر رویا !!!
 
 
ما آدم ها....
93/01/28 | 12 PM | ♥SÄßÄ♥ |

خـכایا


بـہ جهنمت כیگر نیازے نیـωـت


ما آכم ها همـכیگر را بهتر مے ωـوزانیمـ...


من دخترم...
93/01/01 | 1 AM | ♥SÄßÄ♥ |

 

 
ﻣــَﻦ בﺧــﺘـَﺮَﻡ ...
ﻣــَﻦ ﮔـﻠـﮧ בﺁﺭَﻡ ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺗـَﻤـﺂﻣــ ﺁﺭﺯﻭﻫـﺂﯾـﮯ ﻛـﮧ ﺑـَﺮ בِﻟـَـﻢ ﻣـﺂﻧـב ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ ﺭَﻓـﺘـَﻦ ﺑـﮧ ﺍﺳـﺘـﺂבﯾـﻮﻡ ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ בﻭﭼـَﺮﺧـﮧ ﺳـَﻮﺁﺭﮮ בﺭ ﻓـَﻀﺂﮮ ﺑـﺂﺯ ...
ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ ﺑـﺂﺯﮮ ﺑـﺂב ﺑـﺂ ﻣـُﻮﻫـﺂﯾـَـﻢ ...
ﺳـَﺮَﺕ ﺭﺁ בﺭב ﻧـﻤـﮯ ﺁﻭَﺭَﻡ ﺭَﻓﯿــﻖ ...
ﺍَﮔـَﺮ ﺑـﺨـﻮﺁﻫـَ ـﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﻫـﺂﮮ ﺑـَﺮ בﻝ ﻣـﺂﻧـבﻩ ﺍﻡ
ﺑﮕـﻮﯾـَ ـﻢ ...
ﺗـﺂ ﺻـﺒـﺢ ﺑـﺂﯾـَב ﺑﺨـﻮﺁﻧــﮯ ...
ﺑـﮧ ﺭﺁﺳـﺘـﮯ ﺍﺯ ﭼـﮧ ﻛـَﺴـﮯ ﺑـﺂﯾـَב ﮔـﻠـﮧﻛـَﺮב ... ؟
ﺑـﮧ ﺭﺁﺳـﺘـﮯ ﭼـﮧ ﻛـَﺴـﮯ ﻣـُﻘـَﺼـ ـﺮﺍﺳـﺖ ... ؟
 
 

 

 

 

دیگه بَســــه!
92/12/26 | 10 PM | ♥SÄßÄ♥ |

دیشبـ خـــــدا آهسته در گوشم گفـت:

دیگه بَســــــــــه!

بارانَم از اَشکهایَت خجالَت می کشد...!!!...


؟؟!!!
92/11/27 | 7 PM | ♥SÄßÄ♥ |

خــــــدایا خودمونیــم هـا

این ضربــه هایی که بهم می زنی چند امتیازه؟؟!!:)
92/11/10 | 6 PM | ♥SÄßÄ♥ |

همهے دنیا در حکم دوربین عکاسیــه


پس لبخــــ :) ــــد بزنعاشق
92/09/25 | 5 PM | ♥SÄßÄ♥ | | More...

به سلامتی عاشقـــــــــــ♥ــــــــــــی که وقتی ازش پرسیدن : چرا ناراحتی ؟!!

گفت : تا حالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی ؟!!


بچه ها ادامه هم برید...
....
92/09/01 | 6 PM | ♥SÄßÄ♥ |

این روزهـا،به جـای  ٰشـ . . ـرافت  ٰ


از آدمــا  ٰشـ..ـر  ٰ و  ٰآفـ..ـت  ٰمی بینی!!!

راهــت را بگیــر و بــرو!


حوالـی مـا توقف ممنــوع اســت!!

  


به قول دوستم عاطفه:

آپ کردن = خبر ندادن = معرفتتون


تـ.ــ.ـک زنـــ.ـــ.ــگ
92/07/26 | 2 PM | ♥SÄßÄ♥ |

می دونی Takzang یعنی چی؟

T:تا

A:آخر

K:خط

Z:زندگی

A:عاشق

N:نگاه

G:قشنگتم

پس بدون به خاطر کم شارژی نیست که بهت تک می زنم!!!


...
92/06/31 | 8 AM | ♥SÄßÄ♥ |

کــــل آب اقیـــ ـــانوس هــم نمی تـ ـواند

یـــک قـــــ ـــایق را غرق کنـ ـد

مگــ ـر آنکه خود قــــــ ــایق سوراخ باشــد

آری...از مــاســ‌ ـت که بر مــاســ‌ ـت

دلــــ ـــتنگی

مــرض عجـــیبی ســـت!

آدم را آرام آرام،نــــــــاآرام می کند!!!مــــ‌ ـــن و کودک درونــ ــمو

اون روی ســ ــگـ‌ ـمو و

همچنیــن کــ ــرم وجودم

با هم یه خــ ـانواده ایم خیــــلی هــ‌ ـم خوشبختــــیمD:


مهمــــــــون
92/06/11 | 0 AM | ♥SÄßÄ♥ |

گاهــــــــــــی


اگه کل دنـــیا رو به پات بریــــزن


و


تمــــامه شهــــر زیر پات باشــــه


تو می خوای بــه آسمــون زل بزنــی و


بگــــــــــــــــی:


مهمـــــــــون نمی خــــــوای؟!!

خوشبختی
92/06/06 | 12 PM | ♥SÄßÄ♥ |

خوشبختی یافتنی نیست

ساختنی است

از زندگی لذت ببر

حتی اگر چیز با ارزشی را

از دست داده ایD:

رفیق
92/05/25 | 4 PM | ♥SÄßÄ♥ |

مدادتو تراش کن

ولی

بـپـــــــــــــــــــــــــــا

پاکنه سفید بمونه

اگه اشتباه بنویسی

راه دادی به هر کسی که خودشو با تو رفیق بدونه...

دل
92/05/17 | 2 PM | ♥SÄßÄ♥ |

 

نگذار هر کسی از راه رسید...

 

با ساز دلت تمرین نوازندگی کند..!!!

 

دریا
92/05/17 | 1 PM | ♥SÄßÄ♥ |

 

چــِقــَدر عــَجیبـــ اَست دَریـــ ــا


 

تا غــَرقــَش می شوی

 

 

 

پس می زَنــَد تــ ــو را


 

مثل آدم ها

آدما
92/05/17 | 0 AM | ♥SÄßÄ♥ |

آدمـــــــــــــا


 

عاشـِق بازی کردنـــטּ


 

ایــــטּ تویی که انتخاب مــﮯ کنی


 

اسباب بازیشاטּ باشـــﮯ


 

یا

 

هم بازیشان!!!!!                             

 

 

 

مداد رنگی
92/05/15 | 3 PM | ♥SÄßÄ♥ |

 

مداد رنگی هایم را پس بده

 

"قلبــــــــ تو قرمز نیست"

 

باید سیاهش کنـــــــــــــــــــم..


بی خیال...
92/05/14 | 11 PM | ♥SÄßÄ♥ |

اینجـــا بـﮧ مـَرز بـے تـَفـاوُتـے هـا رسیـבه ام

בلـَــم را בيگــر هیـــچ نمـے لرزانــב!!

בر مـَـטּ دلهـُــره….

בر مـَـטּ تـــرس….

בر مـَـטּ "احســآس مُــرבه است" !!


ایـטּ روزهـآ بــے خـیـآل،خیـالـَم شـُבه ام

مـُنتظرَم בنــیـا تـَمـام شـَوב

 

نظر یادت نره...

تنهایی
92/05/13 | 6 PM | ♥SÄßÄ♥ |

تنهایی قشنگ ترین حس دنیاس

چون برای داشتنش نیاز به هیچ کس نداری!!!

 

دنیا...
92/05/05 | 0 AM | ♥SÄßÄ♥ |

در این دنیا همه چیز اول کوچیکه...بعد بزرگ می شه

به جز مصیبت که اول بزرگه...بهد کوچیک می شه